تغییرات دوستان

در این قسمت تغییرات بدن بعضی از دوستان که به ما اعتماد کرده اند را برای شما قرار خواهیم داد تا نتیجه و مدت زمان فعالیتشان را مشاهده کنید
که در ادامه برای شما توضیح خواهیم داد

نام

رشته ورزشی :

آسیب دیدگی :

مدت زمان تغییر :

توضیحات :

نام

رشته ورزشی :

آسیب دیدگی :

مدت زمان تغییر :

توضیحات :

نام

رشته ورزشی :

آسیب دیدگی :

مدت زمان تغییر :

توضیحات :

برای تغییر و رسیدن به وزن ایده آل می توانید وارد صفحه دریافت برنامه شوید و با پر کردن فرم ارائه شده با شما تماس خواهیم گرفت